Vacature Raad van Toezicht lid van de auditcommissie m/v/x

Hoe kan ik reageren? Online solliciteren
Over Nuffic

Over Nuffic

Wij zijn de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Onze ambitie is alle leerlingen voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst en breder voor de mondiale uitdagingen van deze tijd. Het opdoen van internationale competenties, in het buitenland of in eigen land, is daarvoor essentieel. NUFFIC is de linking pin voor scholen en onderwijsinstellingen bij het vormgeven van internationalisering en internationale samenwerking. Sinds haar oprichting in 1952 is Nuffic professioneel partner voor het Nederlandse onderwijs in binnen- en buitenland en werkend in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Wil je meer weten over Nuffic kijk dan op onze website.

“Het bijzondere aan werken bij Nuffic is de wereldse mindset. Passie om leerlingen  mee te nemen in het internationale zit in hart en nieren van al mijn collega’s. En dat verbindt ons.”

Wij geloven dat inclusief werkgeverschap een bepalende factor is om succesvol te zijn in de doelen die wij nastreven. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Nuffic. Door inclusief te werken, brengen we verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten samen.

Raad van Toezicht

Raad van toezicht

De corporate governance structuur is gebaseerd op het principe van transparante verantwoording met betrekking tot strategie, prestatie en risico. Daarbinnen vervult de raad van toezicht een toezichthoudende en adviserende rol ten opzichte van de bestuurder van Nuffic en van het algeheel functioneren van de organisatie, strategie en beleid, het management en de bedrijfsvoering. De raad van toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit en de remuneratiecommissie. De auditcommissie bereidt in overleg met de bestuurder de besluitvorming van de raad van toezicht voor met betrekking tot de jaarrekening, tussentijdse financiële rapportages en het budget. De commissie kwaliteit bespreekt de vraag of de organisatie de wensen en behoeften van de belanghebbenden van Nuffic, mede in relatie tot de samenleving, behartigt. De commissie bespreekt onder andere inhoudelijk het jaarverslag en het activiteitenplan van de organisatie en betrekt daarbij de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. De remuneratiecommissie heeft een voorbereidende taak t.a.v. de besluitvorming van de raad met betrekking tot het functioneren van de bestuurder (werkgeverschap) en t.a.v. de eigen samenstelling. De commissie voert daarom ook het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur bestuurder.

Wie ben jij?

De raad van toezicht wordt samengesteld op basis van complementaire kennis, ervaring en persoonlijk profiel..

  • Je bent sterk financieel-economisch en bedrijfsmatig onderlegd. Deze kennis zet je in om de diversiteit aan geldstromen binnen Nuffic te overzien. Je kunt voorzien waar problemen zich kunnen voordoen en dus verbeterpunten boven tafel brengen
  • Door jouw analytisch vermogen kun jij de verplichtingen behorend bij internationale subsidiestromen interpreteren.
  • Met jouw kennis van IT-processen ben je in staat om onze bedrijfsprocessen te kunnen beoordelen op een adequate inrichting die nodig is voor goede informatievoorziening en bescherming van data.
  • Jouw positief kritisch strategisch advies, neem je de collega’s mee. Uiteindelijk kom je hierdoor tot een collegiale besluitvorming.

Ons aanbod?

De raad van toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten worden gewijd aan de volgende thema’s: de langetermijnplanning en het budget de jaarrekening en jaarverslag, de contacten met het management en ondernemingsraad en de prestaties van het bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeur bestuurder hebben tussendoor regelmatig periodiek overleg. De huidige samenstelling van de raad van toezicht is te vinden op onze website. De leden raad van toezicht ontvangen elk een bezoldiging van € 7.000,- excl. BTW per jaar, de voorzitter ontvangt € 10.000,- excl. BTW per jaar.

Voor de uitvoering van deze functie is het van belang dat (neven)functie(s) niet conflicterend zijn met de positie en doelstelling van Nuffic. Nuffic heeft in het kader van onafhankelijkheid ervoor gekozen dat de leden van de raad van toezicht geen verband mogen hebben met onderwijsinstellingen aan wie Nuffic diensten of producten levert. Dit houdt in dat er geen vertegenwoordigers uit die onderwijsinstellingen die bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn in de raad van toezicht mogen plaatsnemen.

Reageren

De raad van toezicht laat zich in deze procedure begeleiden door Ocullus Consultancy. Om te zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier beoordeeld worden, vragen we je niet om een cv of sollicitatiebrief. In plaats daarvan stellen we alle kandidaten dezelfde vragen, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed voldoende aandacht aan het invullen; dit is de enige informatie waar we je in deze ronde op beoordelen. Wel vragen we je om je naam, telefoonnummer en emailadres te vermelden in je reactie. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Karima el Bouchtaoui via 085-0470311 of sollicitatie@ocullus.nl

Vragen

Vragen

We willen je vragen om de volgende vragen te beantwoorden en stuur je antwoorden voor 27 augustus 2021 naar sollicitatie@ocullus.nl Gebruik maximaal 200 woorden voor het beantwoorden van elke vraag:

  1. Wat motiveert jou om voor de functie van lid Audit commissie te reageren?
  2. Voor deze functie is het van belang dat je financieel-economische en bedrijfsmatig bent onderlegd. Kan je een concreet voorbeeld geven waaruit blijkt dat je door middel van deze expertise het geheel kan overzien van geldstromen?
  3. Het interpreteren en analyseren van deze geldstromen is van belang om je functie goed te kunnen uitvoeren. Op welke manier zorg jij voor voldoende kennis en informatie waarbij jij een goed overzicht hebt om gerichte voorspellingen te doen en eventuele verbeterpunten aan te dragen?
  4. Om de bedrijfsprocessen te kunnen beoordelen, kan je niet zonder kennis van IT-processen. Wat zijn jouw ervaringen met IT-processen? Waar heb je al eerder mee gewerkt? En op welke manier zet jij deze ervaring in om jouw informatie te kunnen vergaren?
  5. In de raad van toezicht gebruiken we de diverse talenten van de leden om tot nieuwe perspectieven te komen. Jouw proactieve opstelling is hierbij van harte welkom. Stel je voor dat de cijfers een beeld laten zien waarbij jij in de toekomst problemen voorziet. Niet alle leden hebben hier eenzelfde beeld over. De cijfers worden niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd, waardoor er een gesprek volgt binnen de raad. Op welke manier zorg jij dat je je collega’s hierin meeneemt door je standpunt uit te leggen, verdedigt, maar ook eventueel aanpast als dat nodig is?

Online solliciteren

Vacature Raad van Toezicht lid van de auditcommissie m/v/x