Algemene voorwaarden Ocullus BV 

Artikel 1 Definities

 1. Ocullus BV is een organisatie die zich ten doel stelt het adviseren en begeleiden van organisaties bij alle aspecten van diversiteit en inclusiviteit, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Ocullus BV en Ocullus BV de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Ocullus BV en Opdrachtgever, al dan niet in de zin van art. 7:400 BW. De werking van de artikelen 7:407 lid 2, 7:404 en 7:408 lid 2 wordt expliciet uitgesloten.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Ocullus BV en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het adviseren en begeleiden van ondernemers op het gebied van diversiteit en inclusie, een en ander in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle andere door Ocullus BV ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website https://ocullus.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle, tussen opdrachtgever en Ocullus BV gesloten overeenkomsten, waarbij Ocullus BV diensten aanbiedt of producten levert, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Ocullus BV overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Ocullus BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, waardoor er, indien partijen meerdere hoofdovereenkomsten met elkaar sluiten, mogelijk verschillende algemene voorwaarden op deze overeenkomsten van toepassing zijn. Enige wijziging van de algemene voorwaarden heeft dan ook uitdrukkelijk géén terugwerkende kracht.
 6. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de hoofdovereenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Ocullus BV via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Ocullus zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand middels een akkoord van de opdrachtgever mondeling of schriftelijk via e-mail.
 3. Indien aangaande het aanbod of de opdrachtbevestiging, partijen uitvoering hebben gegeven aan het bepaalde in dat aanbod, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan met inbegrip van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Als Ocullus BV de inhoud van de offerte naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Ocullus BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Ocullus BV dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ocullus deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ocullus BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Ocullus BV kan enkel vanuit een inspanningsverplichting door Opdrachtgever worden aangesproken en nimmer vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Ocullus BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Ocullus BV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Ocullus BV worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ocullus BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ocullus BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ocullus BV zijn verstrekt, heeft Ocullus BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Ocullus BV zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Opdrachtgever reserveert in onderling overleg een geschikte trainingslocatie indien dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal te allen tijde een doorslaggevende rol in deze reservering hebben, alsmede de kosten hiervoor dragen.
 7. Het al dan niet beschikbaar blijven of zijn van een gereserveerde locatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en is aldus geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Ocullus BV behoudt zich het recht voor om die kosten waarvan redelijkerwijs geacht moet worden dat zij voor rekening van de Opdrachtgever behoren te komen, aan deze door te berekenen.
 9. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ocullus BV hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Ocullus BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 10. Ocullus BV behoudt zich het recht voor om deelnemers de toegang tot de door haar georganiseerde trainingen of workshops te ontzeggen, indien dit naar oordeel van Ocullus BV noodzakelijk is voor een goed verloop van deze training of workshop. Hieronder valt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend het geval waarin een deelnemer wangedrag vertoont.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Ocullus BV en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien Ocullus BV van mening is dat zonder wijziging van de Overeenkomst redelijkerwijs niet tot verdere uitvoering daarvan kan worden overgegaan, is Ocullus BV gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst zonder enige betalingsverplichting jegens Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Ocullus BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Ocullus BV en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging dient schriftelijk te geschieden.
 6. Indien de Dienst een training of workshop met open inschrijving betreft is Opdrachtgever ten alle tijden gerechtigd om een ander in zijn/haar plaats deel te laten nemen aan de desbetreffende training of workshop, hiertoe hoeft dan ook niet tot annulering worden overgegaan.
 7. Indien de Dienst een bij het verlenen van een dienst zoals advies betreft en de afgesproken uren worden overschreden, dan zal Ocullus BV hier de

Opdrachtgever tijdig van op de hoogte brengen. Bij akkoord door

Opdrachtgever worden de extra uren uitgevoerd en de opdracht afgerond. 

 1. Indien Opdrachtgever van het in lid 5 van dit artikel bepaalde wenst over te gaan, dient hij/zij dit onverwijld aan Ocullus BV kenbaar te maken.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Ocullus BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Ocullus BV goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Ocullus BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ocullus BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, doch enkel indien ongewijzigde voortzetting, dan wel uitvoering daarvan in redelijkheid van deze partij niet kan worden gevergd. De tot dan toe gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht, waarbij enige voortgang corresponderend met die kosten door Ocullus BV zal worden overlegd. Indien uit dit laatste extra kosten voortvloeien is Ocullus BV gerechtigd deze kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst, indien deze een dienstverlening van Ocullus (zoals advies, training of workshop etc) betreft is mogelijk doch nimmer met terugbetaling of het vervallen van de betalingsverplichting van het volledige bedrag. Wat betreft restitutie geldt het volgende:
  1. Indien annulering binnen twee (2) weken voor aanvang van de training of workshop plaats heeft, is Opdrachtgever gerechtigd tot terugbetaling van vijfenzeventig procent (75%) van de overeengekomen prijs, dan wel verplicht tot betaling van vijfenzeventig procent (75%) van de overeengekomen prijs indien nog niet tot betaling door Opdrachtgever is overgegaan.
  2. Indien annulering binnen één (1) weken voor aanvang van de training of workshop plaats heeft, verliest Opdrachtgever enig recht op terugbetaling en is dan ook verplicht tot onmiddellijke betaling van de overeengekomen prijs over te gaan.
 2. Indien een dienstverlening (zoals advies, training of workshop), van welk karakter en om welke reden dan ook, door Ocullus BV wordt geannuleerd, leidt dit tot een volledige terugbetalingsverplichting voor Ocullus BV, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht of de dienstverlening op een ander tijdstip en/of datum gepland kan worden.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Partijen komen in onderling overleg een prijs voor de te leveren Diensten overeen, waarbij zowel een honorarium als een vast bedrag tot de mogelijkheden behoren.
 2. Alle genoemde bedragen in offertes, aanbiedingen en facturen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de desbetreffende prijsuiting. Daarnaast staat op zowel de offerte als de factuur expliciet aangegeven welke extra kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Ocullus BV behoudt zich het recht voor om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
 5. Alle facturen dienen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. Een afwijken van de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn brengt nimmer een toekomstig recht voor Opdrachtgever of derden met zich.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Ocullus BV mede te delen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Ocullus BV besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Garanties

 1. Ocullus BV verleent uitdrukkelijk géén garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Ocullus BV is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, nietrepresentatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ocullus BV is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Ocullus BV van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop opdrachtgever in het kader van de opdracht mag vertrouwen.
 3. Ocullus BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Ocullus BV is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Ocullus BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 6. Ocullus BV is niet aansprakelijk vanuit een resultaatsverplichting enkel vanuit een inspanningsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies en/of begeleiding van Ocullus BV, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van advies van Ocullus BV is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid voor draagt.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Ocullus BV voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Ocullus BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Ocullus BV met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Ocullus BV is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Ocullus BV niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt en verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat over de laatste zes (6) maanden is gedeclareerd.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ocullus BV.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 13. Indien een van de leden van dit artikel nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige leden onverminderd van toepassing. De vernietigde of nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die in het licht van deze algemene voorwaarden is opgesteld.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Ocullus BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Ocullus BV zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ocullus BV, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Ocullus BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Ocullus BV heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Ocullus BV kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Ocullus BV behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Modellen, instrumenten, methodieken, syllabi, trainingsmateriaal (waaronder ook software) en andere producten die opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld en/of deel uitmaken van de uitvoering van de opdracht, training of in het advies, en die in het adviesrapport of in andere resultaten van onderzoek zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Ocullus BV.
 3. Openbaarmaking en verspreiding door Opdrachtgever levert een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Ocullus BV op als bedoeld in lid 5 van dit artikel, tenzij Ocullus BV daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ocullus BV van gegevens. Opdrachtgever zal Ocullus BV vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 5. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van Ocullus BV, zal deze een direct opeisbare betaling van vijfduizend euro (€10.000,-) verschuldigd zijn per overtreding, onverminderd het wettelijk recht op schadevergoeding van Ocullus BV.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever deze schriftelijk te zenden aan info@ocullus.nl binnen een termijn van dertig (30) dagen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover Ocullus BV aan opdrachtgever te kenen heeft gegeven dat Ocullus BV de klacht gegrond acht en er over een gewijzigde betalingsverplichting schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 15 Identiteit  

 1. Ocullus BV is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 80507417. Ocullus BV is gevestigd aan de Regulusweg 11, 2516 AC, te Den Haag.
 2. Ocullus BV is per e-mail te bereiken via info@ocullus.nl, middels de Website https://ocullus.nl en telefonisch op 085 – 04 703 11.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ocullus BV en haar Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Ocullus BV en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.